Privacybeleid Basket SKT Ieper

Algemeen
Basket SKT Ieper hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Basket SKT Ieper houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).  

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen  respecteren.

Als Basket SKT Ieper zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Basket SKT Ieper – vzw Black Boys
Zetel:  D’hondtstraat 57, 8900 Ieper
Emailadres: privacy@basketieper.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden door Basket SKT Ieper verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • algemene communicatie via publieke website (toestemming)
 • communicatie met de deelnemers aan organisaties (gerechtvaardigd belang)
 • leveren van voordelen voor deelnemers aan organisaties (gerechtvaardigd belang)
 • verzekering van deelnemers aan organisaties (gerechtvaardigd belang)
 • administratie van leden, vrijwilligers en sympathisanten van de vereniging (gerechtvaardigd belang)
 • begeleiding van leden (verlenen van psychische of materiële ondersteuning) (gerechtvaardigd belang)
 • communicatie met leden ( nieuwsbrief, mailing, boekje,…) (gerechtvaardigd belang)
 • leveren van lidkaarten en voordelen aan leden  (gerechtvaardigd belang)
 • verzekering leden (gerechtvaardigd belang)
 • vorming van leden  (gerechtvaardigd belang)
 • communicatie met sympathisanten ( nieuwsbrief, mailing, boekje,…) (toestemming)
 • communicatie met federatie/overheid voor organisaties (gerechtvaardigd belang)
 • communicatie met leveranciers voor organisaties (gerechtvaardigd belang)
 • communicatie met vrijwilligers voor organisaties (gerechtvaardigd belang)
 • communicatie met federatie/overheid voor bekomen subsidies (gerechtvaardigd belang)

Welke gegevens verwerken we?
Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen: 

 • beeldmateriaal: (digitale) foto’s 
 • gevoelige gegevens: gegevens betreffende lichamelijke gezondheid (medische fiches): doktersattest
 • persoonlijke identificatiegegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, leeftijd, geboortedatum, identiteitskaartnummer, rijksregisternummer
 • opvolging basket vaardigheden
 • medische opvolgingsfiche

De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties

 • federatie
 • verzekeraar
 • Vlaamse en lokale overheid 

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. 

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Basket SKT Ieper bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Basket SKT Ieper verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 2 jaar na het laatste gebruik.

Beveiliging van de gegevens
Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Basket SKT Ieper van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan bescherming van deze gegevens
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Je rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.  

Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. 

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Wijziging privacyverklaring 
Basket SKT Ieper kan de privacyverklaring steeds wijzigen.  De laatste wijziging gebeurde op 12/06/2020.

basketieper.be maakt gebruik van cookies. Door op OK te klikken en verder te surfen, ga je akkoord met het gebruik van cookies.